Åvtebaakoe

Maahtoe eatnemen-baakoej bïjre lij maahtoem mij lij joekoen vihkeles dej beeli utnedh. Daaletje aejkesne leah seamma vihkeles dam maahtoem utnedh, jalhts daelie almetjh aelkieminie dejtie åajaldaehtedh. Dan åvteste mijjieh daam sæjroem tseegkeme. Daennie sæjrosne mijjieh jijnjemes baakojde eatnemen bïjre tjöönghkeme. Daesnie maahta filmh jïh animasjovnh guktie laante vååjnoe vuartasjidh jïh baakoeh disse lïeredh. Lissine disse baakoe-læstoe gååvnese, jeenjemes baakojste leah Åarjelsaemien- daaroen baakoegærjeste tjöönghkeme. Ulmie-dåehkie daennie sæjrosne lea dovne learohkh maana, noere jïh jåarhkeskuvlide. Menh aaj mubpide mah iedtjem utnieh åarjelsaemien eatneme-goerkesimmine.

Før i tiden var det veldig viktig å kunne benevnelser på landskapsformasjoner. Benevnelsene er like viktige i dag, men blir ikke brukt så mye som før. Derfor har vi laget dette nettstedet hvor mesteparten av ordene om dette emne er samlet. Her finnes det noen filmer og animasjoner om hvorledes landskapet ser ut samt hvilke termer som brukes på disse. I tillegg finnes det termlister, de fleste av disse er tatt ut av Åarjelsaemien – daaroen baakoegærja. Målgruppen for denne siden er elever i barne-, ungdoms- og videregående skole. Men også alle andre med et interesse av sørsamisk landskapsforståelse